Samþykktir fyrir Hlaðvarpann ehf.

1. gr.
Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Hlaðvarpinn ehf.

2. gr.
Heimilisfang félagsins er í Reykjavík.

3. gr.
Tilgangur félagsins er að reka menningar- og styrktarsjóð kvenna, sem varð til við sölu húseignarinnar Vesturgötu 3.

4. gr.
Hlutafé félagsins er kr. 4.059.000.- - krónur fjórar milljónir fimmtíu og níu þúsund-. Hver hlutur er að fjárhæð kr. 1.000,- -krónur eitt þúsund- að nafnverði. Einungis konur geta verið hluthafar, en heimilt er að selja körlum hluti til að gefa konum, skal þá hlutur skráður á nafn gjafþega, en nafn gefanda skal getið í hlutaskrá.

5. gr.
Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

6. gr.
Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

7. gr.
Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega. Sala hluta í félaginu er háð samþykki félagsstjórnar.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Að félaginu frágengnu hefur hluthafi forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína. Verði ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem dómkvaddir skulu til þess starfa. Forkaupsréttarhafi hefur þrjátíu daga frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þá mega eigi líða fleiri en þrír mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt.

Eigendaskipti vegna arfsals til erfingja við andlát hluthafa lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum.

Karlmaður sem erfir hlut verður þó að sæta innlausn stjórnar afsali hann ekki hlutnum til konu. Skal verð hlutar þá ákveðið með mati dómkvaddra matsmanna.

Óheimilt er að veðsetja eða gefa hluti í félaginu án samþykkis félagsstjórnar.

8. gr.
Félagið má eigi veita lán út á hluti sína. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.

9. gr.
Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu. Þessu ákvæði verður ekki breytt né það fellt niður með neinum ályktunum hluthafafundar.

10. gr.
Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda séu hluthafar fleiri en einn en ella í höndum hluthafans, sbr. lög um einkahlutafélög (ehfl.).

11. gr.
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok maí ár hvert.

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina hlutafélagaskrár samkvæmt 62. gr. ehfl.

12. gr.
Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með auglýsingu í dagblaði eða á annan jafnsannanlegan hátt. Aðalfund skal boða með minnst tíu daga fyrirvara en aukafund með minnst fjögurra daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður. Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara.

13. gr.
Eitt atkvæði fylgir hverjum 1.000,- krónum í hlutafé. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða samþykktum þessum.

14. gr.
Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:
1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri svo og starfsemi þess á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðenda eða skoðunarmanna félagsins til samþykktar.
3. Aðalstjórn og varastjórn félagsins skal kjörin og endurskoðendur eða skoðunarmenn.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnar- og skoðunarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

15. gr.
Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

16. gr.
Stjórn félagsins skal skipuð fimm hluthöfum, kjörnum á aðalfundi til tveggja ára í senn. Kjörnir skulu tveir varamenn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda félagið. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Mikilvæga ákvörðun skal þó bera undir alla stjórnarmenn sé þess kostur. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

17. gr.
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

18. gr.
Stjórn félagsins veitir prókúruumboð fyrir félagið.

19. gr.
Á aðalfundi félagsins skal kjósa einn eða fleiri löggilta endurskoðendur eða skoðunarmenn ásamt varamönnum. Skulu þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðendur eða skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

20. gr.
Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðendur eða skoðunarmenn eigi síðar en einum og hálfum mánuði fyrir aðafund.

21. gr.
Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta sinna að öðru leyti en því sem greinir í 7. grein og lög standi til annars.

22. gr.
Allur arður skal leggjast í félagssjóð.

23. gr.
Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 68. gr. ehfl.

24. gr.
Með tillögu um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Félaginu skal slitið að lokinni síðustu úthlutun úr Hlaðvarpanum, menningarsjóði kvenna á Íslandi, árið 2015. Við slit félagsins skulu eignir þess umfram skuldir, ef einhverjar eru, renna til Kvennasögusafns Íslands.

25. gr.
Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins 27. september 2007